تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

1,129

1,032

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

1,461

1,336

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

1,978

1,808

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

1,978

1,808

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

1,838

1,680

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

2,179

1,992

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

1,313

1,200

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

1,563

1,429

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

1,563

1,429

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

1,563

1,429

تومان / هر صفحه استاندارد