تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

1,500

1,371

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

1,925

1,760

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

2,616

2,392

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

2,616

2,392

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

2,433

2,224

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

2,888

2,640

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

1,750

1,600

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

2,100

1,920

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

2,100

1,920

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

2,100

1,920

تومان / هر صفحه استاندارد