تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

1,304

1,192

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

1,680

1,536

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

2,275

2,080

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

2,275

2,080

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

2,118

1,936

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

2,511

2,296

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

1,523

1,392

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

1,838

1,680

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

1,838

1,680

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

1,838

1,680

تومان / هر صفحه استاندارد