تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

2,160

1,974

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

2,772

2,534

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

3,767

3,444

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

3,767

3,444

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

3,503

3,203

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

4,158

3,802

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

2,520

2,304

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

3,024

2,765

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

3,024

2,765

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

3,024

2,765

تومان / هر صفحه استاندارد