تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

932

852

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

1,207

1,104

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

1,630

1,491

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

1,630

1,491

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

1,514

1,384

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

1,800

1,646

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

1,080

987

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

1,292

1,181

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

1,292

1,181

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

1,292

1,181

تومان / هر صفحه استاندارد