تعرفه های خدمات تایپ


تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

1,025

937

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

1,328

1,214

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

1,793

1,640

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

1,793

1,640

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

1,665

1,523

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

1,980

1,810

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

1,188

1,086

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

1,421

1,299

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

1,421

1,299

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

1,421

1,299

تومان / هر صفحه استاندارد