تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

2,807

2,567

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

3,604

3,295

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

4,898

4,478

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

4,898

4,478

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

4,554

4,163

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

5,405

4,942

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

3,276

2,995

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

3,931

3,594

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

3,931

3,594

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

3,931

3,594

تومان / هر صفحه استاندارد