تعرفه های خدمات تایپ

تعرفه ها جهت پروژه های تایپ در ورد می باشد و سایر سفارشات از طریق ثبت سفارش قیمت گذاری می شوند.

در حال حاضر کلیه سفارشات دارای 15% تخفیف هستند.

تعرفه خدمات تایپ در ورد:

نکته: در شرایط خاص ممکن است نرخ سفارش کمتر یا بیشتر نیز شود لذا قیمت اصلی در هنگام ثبت سفارش قبل از شروع مشخص و اعلام می شود.

فرمت استاندارد محاسبه صفحات ثبت سفارش تایپ

تایپ فارسی

3,649

3,337

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ انگلیسی

4,685

4,283

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ عربی

6,367

5,821

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فرمول و ریاضی

6,367

5,821

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول فارسی

5,920

5,412

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ جدول انگلیسی

7,027

6,425

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + انگلیسی

4,259

3,894

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + فرمول

5,111

4,672

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + عربی

5,111

4,672

تومان / هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی + جدول

5,111

4,672

تومان / هر صفحه استاندارد