فرمت استاندارد محاسبه صفحات

شرایط هر صفحه استاندارد

فرمت استاندارد در تایپ متون جهت تعیین تعداد صفحات به شرح زیر می باشد:

این فرمت طبق فرمت اتحادیه بوده و از لحاظ تعداد کلمات حدوداً برابر 250 کلمه (200 تا 300 کلمه) و یا 19 خط در هر صفحه می باشد.

در متون فارسی و عربی:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

B Nazanin

16

1.5

A4

حالت نرمال ورد

در متون انگلیسی:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

Times New Roman

16

1.5

A4

حالت نرمال ورد

در متون ریاضی و جدول:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

B Nazanin

16

1.15

A4

حالت نرمال ورد

  • در کلیه موارد فضای قبل و بعد از پارگراف 0 است.